Menu
Site Selector

Wetsvoorstel voor modernisering jaarrekeningrecht

18nov

De Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat het jaarrekeningrecht moet moderniseren, vereenvoudigen en de administratieve lasten voor het MKB te verminderen. In dit artikel bespreken we de voorstellen voor het verlichte regime voor micro-ondernemingen voor inrichting en openbaarmaking van de jaarrekening.

Wat is een micro-onderneming?

Het wetsvoorstel bevat een nieuw regime voor micro-ondernemingen. Dit zijn rechtspersonen die aan twee van de volgende drie vereisten voldoen: een balanstotaal van maximaal €350.000, een netto-omzet van maximaal € 700.000 en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien. Om aan het regime voor micro-ondernemingen te voldoen, moet een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata aan twee van genoemde drie criteria voldoen. Voor de toetsing aan de drie criteria moet de rechtspersoon het balanstotaal, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers op geconsolideerde basis beoordelen. Hebt u een eenmanszaak? Dan zijn alleen fiscale regels van toepassing. In de praktijk van het MKB gaat het echter vooral om kleine ondernemingen met een BV of bijvoorbeeld beleggingsvennootschappen.

Vrijstellingen inrichting jaarrekening

In vergelijking met MKB vennootschappen die onder het regime ‘klein’ vallen hoeven micro-ondernemingen de zogenaamde overige gegevens niet aan de jaarrekening toe te voegen. De balans van micro-ondernemingen kan volgens het wetsvoorstel beperkt blijven tot de volgende posten:

Activa - Vaste activa; Vlottende activa; Voorzieningen
Passiva - Eigen vermogen; Schulden

Micro-ondernemingen hoeven in de balans geen overlopende posten op te nemen voor de bedrijfskosten, zoals huurlasten. Huur kan vooraf of achteraf betaald worden en kan bij toepassing van het toerekeningsbeginsel leiden tot een overlopende post onder de vorderingen of schulden. Door middel van de moderne software zoals De Beer Accountants en Belastingadviseurs die toepast, is het verkleinen van het aantal balansposten een kwestie van een aantal muisklikken. Voor u als ondernemer kan prettig zijn dat de jaarrekening informatieve waarde heeft voor u zelf. Als veel posten samengevoegd worden gaat daar een groot stuk verloren. De winst-en-verliesrekening van micro-ondernemingen mag beperkt blijven tot de volgende posten: 

Baten
• Netto-omzet
• Overige bedrijfsopbrengsten

Lasten
• Kosten voor grond- en hulpstoffen
• Personeelskosten
• Waardecorrecties
• Overige bedrijfskosten
• Belastingen

Resultaat na belastingen

Micro-ondernemingen hoeven geen toelichting in de jaarrekening op te nemen. Als zij de jaarrekening opstellen op basis van fiscale grondslagen, moeten zij dat feit onder de balans vermelden. Voor zover toelichtingen bestaan uit specifiek te formuleren tekst is hier een geringe besparing denkbaar. Als dat stuk toelichting weggelaten wordt gaat nu juist de belangrijkste informatieve waarde verloren. Als bijvoorbeeld de jaarrekening naar de bank moet, blijkt niet duidelijk wat het karakter van de schulden is. Die informatie moet dan toch gegeven worden.

Vrijstellingen openbaarmaking jaarrekening

Micro-ondernemingen hoeven uitsluitend de balans openbaar te maken. Er is overwogen om voor de openbaarmaking van de balans bij het handelsregister gebruik te maken van de financiële gegevens die ondernemingen moeten aanleveren bij de Belastingdienst voor de heffing van vennootschapsbelasting. De fiscale jaarrekening die de micro-onderneming bij de Belastingdienst aanlevert, is echter niet gelijk aan de verkorte balans die bij het handelsregister moet worden gedeponeerd. Ook niet wanneer een micro-onderneming fiscale grondslagen toepast. Deze moet daarom volgens het wetsvoorstel de balans deponeren bij het handelsregister. Dit is een gemiste kans!

Wat zit er in voor U?

U moet de administratie gewoon doen zoals voorheen. Die last blijft. Afhankelijk van uw situatie kan prettig zijn dat u naar buiten toe, via de Kamer van Koophandel, weinig informatie hoeft te verstrekken. Voor vennootschappen die heel weinig om het lijf hebben en waarvan de activiteiten voor derden weinig relevantie hebben wordt het papierwerk rond de jaarstukken eenvoudiger. Heel spectaculair is de lastenverlichting niet. Wij wijzen erop dat de Eerste Kamer het wetsontwerp nog moeten behandelen en aannemen. De definitieve wettekst kan dus afwijken van het hierboven beschreven wetsvoorstel. Uw klantmanager kan u uiteraard informeren wat u in uw situatie aan dit wetsvoorstel kunt hebben.