Menu
Site Selector

Gaat uw bedrijf ooit failliet?

21jan

Als ondernemer ben u waarschijnlijk optimistisch. Zeker als het nu goed gaat met uw bedrijf, denkt u beslist niet aan een eventueel faillissement. Opvallend genoeg komen soms ook bedrijven in de problemen die jarenlang goed en solide zijn geweest. Het kan elke ondernemer overkomen. In dit artikel informeren we u wat kunt u nu doen om voorbereid te zijn op een mogelijk faillissement.

Ondernemen met een Besloten Vennootschap (BV) is in de praktijk gebruikelijk. De reden is dat de BV een rechtspersoon is. Dat houdt kort gezegd een zelfstandig bestaan in. De BV kan net als een natuurlijk persoon failliet gaan. De aandeelhouder hoeft daardoor niet geraakt te worden. De meest eenvoudige basisvorm ziet er als volgt uit:

In de Werkmaatschappij BV vinden de bedrijfsactiviteiten plaats. Hier neemt de ondernemer ook de risico’s, als bijvoorbeeld debiteuren niet betalen. Natuurlijk kunt u dit risico verzekeren via een kredietverzekering. In de Holding BV brengt de ondernemer het bedrijfspand onder, net als andere zaken die het meeste bedrijfsvermogen vertegenwoordigen. Daarnaast zijn hierin de regelingen opgenomen die met de ondernemer zelf te maken hebben. Het komt er op neer dat de Holding BV rijk is (of hopelijk wordt) en de Werkmaatschappij niet. Gaat het mis, dan behoudt de ondernemer met een BV vermogen. Wij zien nog steeds veel ondernemers die hun bedrijf niet in BV vorm drijven. De ondernemer is dan direct in privé aansprakelijk. Reden is meestal dat een BV belastingtechnisch gezien niet interessant is. Of dat maatgevend is moet per situatie beoordeeld worden.

Administratie en registratie
Belangrijk is dat uw administratie en de noodzakelijke registratie bij de Kamer van Koophandel in orde zijn. Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan. Eén van de eerste dingen die hij doet, is bij de Kamer van Koophandel nagaan of het bestuur van de failliet tijdig een publicatiejaarrekening deponeerde. Tijdig houdt in: binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar. Sinds de flex BV wetgeving van 1 oktober 2012 kan voor kleine BV’s de termijn verkort zijn naar 11 maanden.
Te laat deponeren bij de Kamer van Koophandel heeft bij faillissement tot gevolg dat de curator u persoonlijk aansprakelijk kan stellen voor de schulden van de failliete BV. U had de crediteuren namelijk moeten informeren. Als uw administratie niet op orde is, kan de curator ook bij u persoonlijk aankloppen. Laat de administratie NIET sloffen.

Interne leningen en rekening-couranten
Het is zo simpel. Met uw huwelijkspartner doet u de dagelijkse privé-uitgaven met pasjes van Werkmaatschappij BV. Natuurlijk krijgt u salaris en wellicht ook jaarlijks dividend uit uw Holding BV. De Holding krijgt van de Werkmaatschappij BV een management fee om uw salaris en zaken als pensioen te kunnen dragen. In de praktijk ontstaat dan het volgende beeld:

Het lijkt simpel. Beide rekening couranten kunnen we toch met elkaar verrekenen. De curator zal stellen dat de rekening courant met privé gewoon in geld afgerekend had moeten worden. Is er geen geld overgemaakt, dan kan de curator bij u in privé gaan vorderen.
Eerder gaven we aan dat het gewenst is dat uw Holding B.V. vermogend is. Een gevolg daarvan is dat de Werkmaatschappij van de Holding BV zal lenen vanwege financiering van haar werkkapitaal:

In deze situatie is van belang dat u de leningsvoorwaarden schriftelijk vastlegt. Om als Holding BV vorderingen op Werkmaatschappij BV veilig te stellen, is het aan te raden zekerheden te stellen. Daarmee vestigt Holding BV pandrecht op activa van de Werkmaatschappij BV en kan deze vorderingen toch betaald krijgen. Zo wordt het ook makkelijker de onderneming door te starten.

Tot slot
In een volgend artikel komen we terug op de rol en positie van de bank en de Belastingdienst. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw eigen situatie? Bespreek deze met uw klantmanager. Besef wel dat wij als accountants en belastingadviseurs de juridische gevolgen van een faillissement voor u niet kunnen voorzien. Daarom werken wij in voorkomende gevallen graag samen met uw huisadvocaat of jurist.