Menu
Site Selector

De belastingdienst helpt bij uw innovatie

03nov

Onze belastingwet kent drie belangrijke fiscale regelingen om innovatie binnen uw bedrijf te bevorderen. De regelingen zijn de Wet bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (of WBSO), de Research & Development aftrek (de RDA) en de Innovatiebox. Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen en de wijzigingen als gevolg van Prinsjesdag.

WBSO

Verricht u voor uw bedrijf technisch vernieuwend onderzoek naar bijvoorbeeld producten of productieprocessen –dit hoeft niet per se te leiden tot een octrooi- kunt u een loonkostensubsidie krijgen voor degenen die die onderzoek verrichten. In feite hoeft u een gedeelte van de normaal af te dragen loonbelasting niet over te maken naar de fiscus; een voordeel dus want de medewerkers kunnen het wel verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting. Het percentage loonbelasting dat u niet hoeft af te dragen is 35% tot maximaal € 350.000 en 14% tot een maximum van € 14 miljoen. De loonkosten van collega’s die onderzoek verrichten, worden daarmee een stuk lager.

RDA

Als u gebruikt maakt van de WBSO komt u nagenoeg altijd ook in aanmerking voor de RDA. De RDA is een aftrek in de vennootschapsbelasting. Er zijn 2 systemen: voor kleinere ondernemingen – dat wil zeggen minder dan 150 uur per maand gemiddeld aan WBSO uren- mag u € 15 per WBSO uur aftrekken. Dit kan dus behoorlijk oplopen. Voor grotere ondernemingen mag u over de externe gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een specifieke machine om te kunnen innoveren, 60% van dat bedrag extra van de winst aftrekken.

Prinsjesdag; samenvoeging WBSO en RDA

Voorstel voor 2016 is om de fiscale maatregelen WBSO en RDA samen te voegen waarbij het voordeel wordt verrekend met de loonheffing. Afhankelijk van de situatie kan de samenvoeging positieve of negatieve gevolgen hebben. Zo kan bijvoorbeeld een onderneming met te weinig winst om de huidige RDA te effectueren, erop vooruit gaan. Ondernemingen met relatief weinig loonbelasting gaan er wellicht op achteruit.

Groot voordeel is het moment waarop het voordeel kan worden genoten. Vanaf 2016 zal immers ook het RDA-voordeel verrekend worden met de maandelijks te betalen loonheffing en niet pas later op het moment dat er VPB afgedragen moet worden. De huidige systematiek van de RDA blijft bij de integratie bijna volledig intact. De belangrijkste wijzigingen:
• De RDA wordt voortaan verrekend via een afdrachtvermindering in de loonbelasting. Dit gebeurt samen met de huidige afdrachtvermindering voor WBSO;
• Twee categorieën werkzaamheden komen te vervallen, namelijk:
• analyses van de technische haalbaarheid van speur- en ontwikkelingswerk, en
• uitvoeren van technisch onderzoek naar wijzigingen van de productiemethode.

Nieuwe tariefschijven bij samenvoeging RDA en WBSO

De bestaande twee tariefschijven in de WBSO worden als volgt worden aangepast: • de eerste schijf wordt opgerekt tot € 350.000 (2015: € 250.000) en het percentage afdrachtvermindering gaat van 35% naar 32%; • de tweede schijf voor de som boven € 350.000 wordt gesteld op 16% (2015: 14%).

Innovatiebox

De innovatiebox is net als de RDA in de huidige vorm, een regeling in de vennootschapsbelasting. De aan een innovatie toe te rekenen winst, wordt belast tegen 5% vennootschapsbelasting (normaliter 20% of 25%). Ook een belangrijk voordeel dus. Ook voor deze regeling gelden diverse voorwaarden, onder andere dat er door úw werk een ‘actief’ ontstaat. In de praktijk is het daarbij niet eenvoudig te bepalen welk gedeelte van de winst precies toe te rekenen is aan de innovatie en dit leidde in het verleden tot soms langs discussies met de fiscus. Speciaal voor het MKB is er daarom sinds 2013 een MKB innovatieboxforfait waarbinnen maximaal € 25.000 aan de innovatiebox kan worden toegekend en u dus eenvoudiger dan de reguliere innovatiebox, deze winst belast ziet worden tegen 5%. Het voordeel is dus echter minder groot gezien de gestelde maxima.

Niet-fiscale subsidieregelingen

Naast de bovenstaande fiscale regelingen zijn er ook niet-fiscale subsidies Zo komt er vanaf 2017 € 50 miljoen extra beschikbaar voor de stimulering van start ups en het MKB. Op de niet-fiscale regelingen gaan we hier niet nader in. Concluderend kunnen we stellen dat het van groot belang is dat u zich realiseert welke regelingen er allemaal zijn om uw innovatie fiscaal én niet-fiscaal te stimuleren en uw mogelijkheden gebruikmaking, goed laat checken. Heeft u vragen over het gebruik van regelingen om innovatie te bevorderen, neem dan contact op met uw vaste adviseur bij De Beer.